Általános szerződési feltételek


1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

(1) A Szolgáltató neve, székhelye, postacíme

Szolgáltató neve: Ötszázalék Egyesület
Szolgáltató székhelye: 6722 Szeged, Török utca 8.
Szolgáltató nyilvántartási száma: 06-02-0003278
A nyilvántartást vezető bíróság: Szegedi Törvényszék
Szolgáltató adószáma: 18904806-1-06

 (2) Szolgáltató elérhetősége:

Levelezési cím: 6725 Szeged, Tisza Lajos körút 103. (Ötszázalék Egyesület-Sebestyén Edmond részére)
Telefonszám: 00 36 20 466 47 11
E-mail: info@otszazalek.com

 (3) Tárhelyszolgáltató adatai:

Tárhelyszolgáltató neve: ININET Internet Kft.
Tárhelyszolgáltató székhelye: 1063 Budapest Szinyei Merse utca 10.
Tárhelyszolgáltató e-mail címe: info@ininet.hu

 

 

2. A FELÜGYELETI SZERVEK ELÉRHETŐSÉGEI

(1) Fogyasztóvédelmi kérdésekkel a Pest Megyei Kormányhivatal (cím: 1088 Budapest, József krt. 6., telefonszám: (1) 459-4843, e-mail cím: fogyved@pest.gov.hu) foglalkozik.

(2) A Gazdasági Versenyhivatalhoz (GVH) (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.; levelezési cím: 1245 Budapest, Pf. 1036., telefonszám: 1/472-8900; fax: 1/472-8905; www.gvh.hu) a fogyasztók megtévesztése, a fogyasztók választási szabadságát indokolatlanul korlátozó üzleti módszerek alkalmazása, a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés kérdéseiben.

 

3. A FELHASZNÁLÁSI- ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA ÉS HATÁLYA

(1) Szolgáltató az otszazalek.com weboldalon (a továbbiakban: Portál) keresztül elérhető szolgáltatásokat az alábbiakban részletezett feltételek szerint nyújtja az azokat igénybe vevő valamennyi – jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezéseit elfogadó – Megrendelő számára figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv., az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv., továbbá a Megrendelő és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseire.

(2) A jövőben történő, felhasználási feltételeket érintő módosításokat és változásokat Szolgáltató a Portál Általános Szerződési Feltételeket tartalmazó részén a változások hatályba lépése előtt legalább 15 (tizenöt) nappal közzéteszi és ezzel a változásokra a Megrendelők figyelmét felhívja.

(3) Szolgáltató fenntartja a jogot a Szolgáltatás ideiglenes vagy tartós módosítására vagy beszüntetésére, a Megrendelők értesítésével vagy anélkül. A Megrendelő elfogadja, hogy a Szolgáltató nem tartozik semmiféle felelősséggel a Megrendelő vagy bármely harmadik fél felé a Szolgáltatás módosítása vagy beszüntetése miatt. 

 A Szolgáltatás Szolgáltató általi ideiglenes vagy tartós beszüntetése, valamint a Szolgáltatás módosítása nem érinti a beszüntetés vagy módosítás időpontjáig már létrejött megrendeléseket, azokat a Szolgáltató köteles a jelen ÁSZF-ben rögzítettek szerint szerződésszerűen teljesíteni.

(4) Jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Szolgáltatóra, és a Szolgáltatóval a Portálon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételére szerződést kötő Megrendelőre.

(5) Az ÁSZF elfogadásával a Megrendelő és a Szolgáltató között a 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet szerint távollévő felek között, elektronikus úton megkötött szerződés jön létre. A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja, az utóbb nem hozzáférhető, magatartási kódexre nem utal. A szerződéskötés nyelve magyar.

(6) Jelen ÁSZF 2021. április 30. napján lép hatályba, és határozatlan időre szólóan, annak visszavonásáig marad érvényben.

 

4. A SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA

A Szolgáltató az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a Megrendelők számára:

 • önismereti, önfejlesztő tréningek, tanfolyamok.

Jelenleg elérhető tréningek, tanfolyamok:

– „Légy tudatos!” online tanfolyam

– Időperspektíva tréning (online és kicsoportos személyes részvétellel zajló formában)

 • önismereti, önfejlesztő kiadványok

Jelenleg elérhető kiadvány:

– „Célkontroll” munkafüzet iskola/karrier választáshoz (online formában) és igény esetén a kitöltéshez 30 perces online konzultáció

 • Erasmus+ programok (ifjúsági csereprogramok, szemináriumok, tréningek) szervezése
 • Egyéni tanácsadás

 

5. TANFOLYAMOKRA, TRÉNINGEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

5.1 A jelentkezés szabályai

(1) A tréningen, tanfolyamon részt venni szándékozó Megrendelő a kiválasztott tréning, tanfolyam oldalán elhelyezett „Jelentkezem” gombra kattintással és a jelentkezési adatlap valós adatokkal, hiánytalanul és megfelelő módon történő kitöltésével adhatja le jelentkezését. A jelentkezés elküldésének előfeltétele az ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadása.

(2) A Megrendelő a jelentkezés során az alábbi adatokat köteles megadni:

 • teljes név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • számlázási cím

(3) A jelentkezés véglegesítését megelőzően a Megrendelő ellenőrizheti a megadott adatok helyességét.  Amennyiben a Megrendelő a jelentkezés elküldését követően észleli, hogy valamely általa megadott adat hibás, vagy helytelen, illetve, ha a megadott adatokban a jelentkezés elküldését követően változás áll be, azt a Szolgáltató felé a jelen ÁSZF 1. pontjában megjelölt elérhetőségek bármelyikén jelezheti.

(4) Szolgáltató nem felel a jelentkezés során megadott adatok pontatlanságából eredő károkért.

(5) A jelentkezés véglegesítését, azaz elküldését megelőzően Szolgáltató külön felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy a jelentkezés elküldése a Megrendelő számára a Szolgáltató felé teljesítendő fizetési kötelezettséget eredményez.

(6) Szolgáltató a Megrendelő részére a jelentkezés megtörténtéről automatikus megerősítő e-mailt küld a Megrendelő által a jelentkezés során megadott e-mail címre. A Felek közötti szerződés a Megrendelő által elküldött jelentkezés Szolgáltató általi elektronikus úton történő írásos visszaigazolásával jön létre. A Felek közötti szerződés azon a napon jön létre, amelyen a Szolgáltató visszaigazolását tartalmazó e-mail a Megrendelő e-mail címén letöltésre hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Megrendelő rossz e-mail címet adott meg a jelentkezés során.

(7) Szolgáltató a jelentkezés során megadott személyes adatokat az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

(8) Online tréningre/tanfolyamra történő jelentkezés esetén a Szolgáltató a díj beérkezését követően e-mailben megküldi a Megrendelő részére a részvételhez kapcsolódó technikai feltételeket, valamint a részvételhez szükséges egyéb adatokat (pl: Megrendelőnév és jelszó)

 

5.2 Fizetési módok

(1) A Megrendelő az alábbi fizetési módok közül választhat:

 • banki átutalás
 • bankkártyás fizetés

(2) Banki átutalás esetén a Szolgáltató a jelentkezés visszaigazolásával egyidejűleg elektronikus díjbekérő számlát küld a Megrendelő részére, amely tartalmazza az átutalás teljesítéséhez szükséges adatokat, úgymint a Szolgáltató bankszámlaszáma és a számla sorszáma, amelyet az átutalási megbízás „Közlemény” rovatában a számla sorszámát kell feltüntetni. A Szolgáltató a díjnak a bankszámláján történő jóváírását követően kiállítja és e-mailben megküldi a Megrendelő részére a befizetett díjról a számlát.

(3) Az online bankkártyás fizetés a Barion rendszerén keresztül valósul meg. E fizetési mód esetén a Szolgáltató a Barion rendszerébe irányítja át a Megrendelőt. A bankkártya adatokat minden esetben a bank oldalán kell megadnia, így azok semmilyen körülmények között nem jutnak el a Szolgáltatóhoz. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.  Bővebb információ: https://barion.com

Amennyiben a Megrendelő bankkártyás fizetési módot választ, a Szolgáltató a jelentkezés adatait megadja a Barion Payment Zrt., mint harmadik fél részére, melyre tekintettel a Megrendelőnek a jelentkezés elküldése, előtt el kell fogadnia az alábbi Adattovábbítási nyilatkozatot.

Elfogadom, hogy az Ötszázalék Egyesület az otszazalek.com oldalon általam megadott alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Info sétány 1.), mint adatkezelő részére.

A továbbított adatok köre: vezeték-, és keresztnév, e-mail cím, számlázási cím

Az adattovábbítás célja: az online bankkártyás fizetés lehetőségének biztosítása

A Megrendelő a „Jelentkezés elküldése” gomb megnyomásával fogadja el az Adattovábbítási nyilatkozatot.

 

5.3 A Megrendelő elállási joga; Lemondás

(1) A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szól 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet 20. §-a alapján a fogyasztónak minősülő Megrendelő (azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) indokolás nélkül jogosult elállni a szerződéstől, illetve felmondani a szerződést a szerződéskötést követő 14 (tizennégy) napon belül.

(2) Amennyiben a Megrendelő az elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni alábbi elérhetőségek valamelyikére. A Megrendelő ebből a célból felhasználhatja a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.  A Megrendelő határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Levelezési cím: 6725 Szeged, Tisza Lajos körút 103. (Ötszázalék Egyesület-Sebestyén Edmond részére)

E-mail: info@otszazalek.com

(3) A Megrendelő elállása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. A Szolgáltató a Megrendelőnek visszajáró összeget a Megrendelő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Megrendelő kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Megrendelőt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

(4) Amennyiben a szerződéskötés és a tréning, tanfolyam időpontja között kevesebb, mint 14 nap van hátra, és a Szolgáltató a Megrendelő kifejezett kérésére biztosította a részvételt a képzési, tanfolyami időponton, a Megrendelő kizárólag a részvételi díj arányos részének visszatérítésére jogosult.

 (5) Amennyiben a Megrendelő nem élt a jogszabályban biztosított elállási/felmondási jogával, a Megrendelő az alábbiak szerint jogosult lemondani a részvételt:

 1. a tréning/tanfolyam kezdete előtt több, mint 11 nappal történő lemondás esetén a Megrendelő által befizetett összeg 100%-a visszajár a Megrendelő részére.
 2. a tréning/tanfolyam kezdete előtt 7-10 nappal történő lemondás esetén a Megrendelő által befizetett összeg 50 %-a jár vissza a Megrendelő részére
 3. a tréning/tanfolyam kezdete előtt 0-6 nappal történő lemondás esetén, illetve amennyiben a Megrendelő a tréningen/tanfolyamon nem vesz részt, illetve nem jelenik meg, úgy Megrendelő visszatérítésre nem jogosult.

 

5.4 A tréningekre, tanfolyamokra vonatkozó egyéb rendelkezések

(1) Vis maior: a Szolgáltató jogosult az adott időpontra meghirdetett tréninget/tanfolyamot törölni, vagy a kiscsoportos személyes képzés keretében meghirdetett tréninget/tanfolyamot online formában megtartani, amennyiben a tréner a tréning/tanfolyam megtartásában, vagy a résztvevők a tréningen/tanfolyamon való részvételükben előre nem látható, elháríthatatlan körülmény (háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, baleset, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekedési zavar/akadályozás, járvány, hatósági rendelkezés, kijárási tilalom miatt akadályoztatva van, vagy a Szolgáltató úgy ítéli meg (különös tekintettel a fennálló járványhelyzetre), hogy a személyes részvétel komoly kockázatot jelenten.

(2) Amennyiben a tréning/tanfolyam az (1) pontban foglalt okból elmarad, a Szolgáltató a Megrendelő választása szerint visszautalja a teljes részvételi díjat, vagy lehetőséget biztosít egy későbbi időpontra történő átjelentkezésre.

(3) Amennyiben a személyes részvétel helyett online formában kerül megtartásra a tréning/tanfolyam, e körülményről a Szolgáltató e-mailben értesíti a Megrendelőt azzal, hogy amennyiben a Megrendelő online formában nem kíván részt venni a tréningen/tanfolyamon, akkor a Szolgáltató a Megrendelő választása szerint visszautalja a teljes részvételi díjat, vagy lehetőséget biztosít egy későbbi személyes részvétellel zajló tréningre/tanfolyamra történő átjelentkezésre.

(4) A Megrendelő felelős az online tréningen/tanfolyamon való részvételhez szükséges technikai feltételek biztosításáért, ennek megfelelően a Szolgáltatót nem terheli felelősség az alábbiakkal kapcsolatban:

 • a Megrendelő oldalán az internet és helyi hálózat minősége, sávszélesség, wifi jel erőssége
 • a Megrendelő számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodás
 • az online trénigen/ tanfolyamon való részvételhez használt, Megrendelő által letöltött program működése, működőképessége, esetleges hibája

(5) Amennyiben a Megrendelő az ő oldalán jelentkező technikai problémák miatt nem tud részt venni a tréningen/tanfolyamon és ezt a tréning/tanfolyam kezdő időpontját megelőzően a technikai beállításokra biztosított időn belül jelzi a Szolgáltató felé, a Szolgáltató lehetőséget biztosít arra, hogy a Megrendelő egy későbbi időpontra meghirdetett online tréningen/ tanfolyamon részt vegyen. A Megrendelőt nem illeti meg ez a jogosultság, amennyiben a Megrendelő az ő oldalán jelentkező technikai problémákról nem értesíti a megadott időn belül a Szolgáltatót.

A szolgáltatásokat az alábbi rendszerkövetelmények figyelembevételével célszerű igénybe venni (egy interneteléréssel rendelkező átlagos telefon / táblagép / laptop / pc elegendő hozzá):

Böngésző
Chrome 64.0+
Friefox 58.0+
Safari 10.1.2+
Edge 16.16299+
Opera 50.0+

Operációs rendszer
Windows 7, 8, 10
MacOS 10.7+
iOS 7.0+
Linux Ubuntu 12+
Android 4.0+
LG WebOS 2.0+

Internet kapcsolat
Asztali gép/Laptop >4 Mbit/s
Telefon/Táblagép >1 Mbit/s

 

6. A TERMÉKEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

 

6.1 A termék(ek) megrendelésnek lépései, a szerződés létrejötte

(1) A Portálon található és megvásárolható termékek árai az egyes termékek mellett, egyértelműen azonosítható módon vannak feltüntetve.

(2) A VÉTELÁR: a termékek vételára az adott termék mellett magyar forintban feltüntetett bruttó vételár.

Amennyiben a Megrendelő az adott termékhez (pl.: munkafüzet kitöltése) kapcsolódóan igényt tart a 30 perces online konzultációra, a Megrendelő által fizetendő ellenérték a termék vételárán felül az online konzultáció díját is tartalmazza.

(3) A Megrendelő a megrendelni kívánt terméket a „Megrendelem” gombra kattintással tudja megrendelni, amelyhez az alábbi adatokat köteles megadni:

– teljes név
– telefonszám
– e-mail cím
– számlázási adatok (számlázási név és számlázási cím)

 

A megrendelés következő lépéseként a Megrendelő kiválaszthatja a fizetés módját.

Az utolsó lépésként a Megrendelő a „megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti a megrendelést. A megrendelés véglegesítését megelőzően a rendszer megjeleníti a Megrendelő megrendelésének valamennyi részletét, így a Megrendelő a véglegesítést megelőzően kijavíthatja az esetleges hibákat, valamint törölheti az egyes termékeket, vagy magát a megrendelést. A megrendelés véglegesítését, azaz elküldését megelőzően Szolgáltató külön felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy a megrendelés elküldése a Megrendelő számára a Szolgáltató felé teljesítendő fizetési kötelezettséget eredményez.

(5) A megrendelés elküldésének előfeltétele az ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadása.

(4) A Szolgáltató a megrendelést annak elküldését követő 48 órán belül a Megrendelő által megadott e-mail címre küldött elektronikus levél formájában visszaigazolja, amely visszaigazolás tartalmazza a megrendelés tényét és tartalmát (megrendelt termék megnevezése, darabszáma, a vételár). Amennyiben a Szolgáltató a megrendelés elküldését követő 48 órán belül nem igazolja vissza a megrendelést, a Megrendelő minden – akár a Megrendelő által a Szolgáltató irányában, akár a Szolgáltató által a Megrendelő irányában érvényesítendő – hátrányos jogkövetkezmény nélkül mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

(5) A megrendelések feldolgozása munkanapokon (H-P) 8 órától 17 óráig történik. A hétköznap 17 óra után, valamint a hétvégén vagy ünnepnapon feladott megrendelés a következő munkanapon kerül feldolgozásra.

(6) A vételár 4.3 pont szerinti megfizetését követően a Megrendelő által a megrendelés során megadott e-mail címre megküldi az elérési linket, amelyek felhasználásával a Megrendelő az általa megvásárolt terméket letöltheti.

 

6.2 Fizetési módok

(1) A Portálon történő megrendelés esetén a Megrendelő az alábbi fizetési módok közül választhat:

 • banki átutalás
 • bankkártyás fizetés

(2) Banki átutalás esetén a Szolgáltató a megrendelés visszaigazolásával egyidejűleg elektronikus díjbekérő számlát küld a Megrendelő részére, amely tartalmazza az átutalás teljesítéséhez szükséges adatokat, úgymint a Szolgáltató bankszámlaszáma és a megrendelés azonosítója, amelyet az átutalási megbízás „Közlemény” rovatában kell feltüntetni. A megrendelt termék e-mailben történő megküldésére a díjbekérőn feltüntetett vételár kiegyenlítését követően kerülhet sor.

(3) Az online bankkártyás fizetés a Barion rendszerén keresztül valósul meg. E fizetési mód esetén a Szolgáltató a Barion rendszerébe irányítja át a Megrendelőt. A bankkártya adatokat minden esetben a bank oldalán kell megadnia, így azok semmilyen körülmények között nem jutnak el a Szolgáltatóhoz. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.  Bővebb információ: https://barion.com

Amennyiben a Megrendelő bankkártyás fizetési módot választ, a Szolgáltató a megrendelés adatait megadja a Barion Payment Zrt., mint harmadik fél részére, melyre tekintettel a Megrendelőnek a megrendelés elküldése előtt el kell fogadnia az alábbi Adattovábbítási nyilatkozatot:

 

Elfogadom, hogy az Ötszázalék Egyesület az otszázalek.com oldalon általam megadott alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Info sétány 1.), mint adatkezelő részére.

A továbbított adatok köre: vezeték-, és keresztnév, e-mail cím, számlázási cím

Az adattovábbítás célja: az online bankkártyás fizetés lehetőségének biztosítása

A Megrendelő a „Megrendelem” gomb megnyomásával fogadja el az Adattovábbítási nyilatkozatot.

 

6.3 Elállás

(1) Tekintettel arra, hogy az online letöltéssel elérhető digitális adattartalom vásárlását megelőzően a Szolgáltató a Megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdi meg a teljesítést, és a beleegyezéssel egyidejűleg a Megrendelő nyilatkozik arról is, hogy tudomásul veszi az elállási jog elvesztését, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet 29. § (1) bekezdés m.) pontja alapján a Megrendelőt nem illeti meg a rendelet 20. §-ában biztosított elállás és felmondás joga.

 

6.4 Kellékszavatosság

(1) Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

(2) Megrendelő – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 1. Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

(3) Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor Szolgáltató kifejezetten felhívja Megrendelő figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

(4) Megrendelő a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

(5) A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Megrendelő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Megrendelő köteles bizonyítani, hogy az Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

6.5 Termékszavatosság

(1) Ingó dolog (termék) hibája esetén Megrendelő – választása szerint – a 6.4 pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

(2) Termékszavatossági igényként a Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

(3) A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

(4) Termékszavatossági igényét Megrendelő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

(5) Megrendelő a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Megrendelőnek kell bizonyítania.

 

(6) A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 1. a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 2. a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 3. a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

(7) A Megrendelő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

6.6 Jótállás

(1) Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, ha a Megrendelő fogyasztónak minősül. Tekintettel arra, hogy a Portálon megrendelhető termékek egyike sem minősül a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerinti tartós fogyasztási cikknek, ezért a Szolgáltató nem köteles jótállást vállalni.

 

7. ADATKEZELÉS, ADATBIZTONSÁG

(1) A Szolgáltató a Portál használata során tudomására jutott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete („GDPR”), valamint az egyéb hatályos jogszabályok adat-és titokvédelmi rendelkezései szerint kezeli.

(2) Az adatkezelés és adatvédelem részletes szabályait az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

 

8. SZERZŐI JOGOK

(1)  A Portál teljes szöveges és grafikai tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Ennek megfelelően tilos a Portál tartalmát képező valamennyi ábrát, szöveget, letölthető dokumentumot, információt, egyéb tartalmat bármilyen formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni. Tilos a Honlapon található anyagok többszörözése, vagy elektronikus adattárban történő tárolása.

(2)   A jogellenes felhasználás szerzői jogi, polgári jogi vagy büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

(3)  A Portál és a hozzá tartozó adatbázis(ok) – különösen funkcionalitásának, megjelenésének, design-jának, számítástechnikai megoldásának meghatározása és megvalósítása; Internetes önálló, vagy bármely portál alatti megjelenése, megjelentetése; más tartalmi elemekkel (pl. harmadik személyek hirdetésekkel) való összekapcsolása; mindennemű és minden módú, korlátozásoktól mentes használata, felhasználása, hasznosítása a Szolgáltató kizárólagos jogkörébe és hatáskörébe tartozik.

(4) A Portálon található anyagok és a Szolgáltatás tartalma, a Portálon keresztül megrendelhető termékek szerzői jogi védelem alatt állnak. Szolgáltató nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt ad a Megrendelőnek, hogy a tréningek/tanfolyamok anyagait és a megrendelt termékeket kizárólag saját személyes használat céljára, azok rendeltetésének megfelelően igénybe vegye. A Megrendelő a tréningek/tanfolyamok anyagait és a megrendelt termékeket nem módosít hatja, nem sokszorosíthatja, nem terjesztheti.

(5) A Megrendelő a Portálon keresztül elérhető szolgáltatásokat kizárólag személyes használatára, a jelen ÁSZF rendelkezéseivel összhangban veheti igénybe. A Megrendelő számára tilos:

 • a szolgáltatások kereskedelmi vagy közcélra történő felhasználása;
 • a szolgáltatás törvénytelen vagy nem rendeltetésszerű felhasználása;
 • a szolgáltatás megosztása bármely harmadik jogosulatlan személlyel;
 • a szolgáltatás tartalmának bármilyen módon való rögzítése (képernyő felvétel stb.), másolása/sokszorosítása, kölcsönzése, értékesítése, közvetítése, vagy egyéb módon való terjesztése, szerkesztése vagy bármely egyéb módon való továbbítása vagy adaptálása;
 • a szolgáltatás részét képező bármely biztonsági, titkosítási vagy egyéb technológia vagy szoftver megkerülése, módosítása, eltávolítása, megváltoztatása vagy bármely egyéb módon történő manipulálása;
 • a szolgáltatásnak a szerzői jogi törvények, egyéb jogszabályok, vagy a jelen ÁSZF megsértésével történő egyéb használata.

9. PANASZBEJELENTÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 (1) A Megrendelő a termékekkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Levelezési cím: 6725 Szeged, Tisza Lajos körút 103. (Ötszázalék Egyesület-Sebestyén Edmond részére)
E-mail: info@otszazalek.com

(2) Az írásbeli panaszra a Szolgáltató harminc napon belül köteles írásban válaszolni. Amennyiben a panaszt elutasítja, ennek indokait a válaszban fel kell tüntetnie. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles a panaszost írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Ennek során meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét

(3) Amennyiben a Megrendelő a fogyasztói jogainak megsértését észleli, panasszal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a Hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

(4) A termék minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, továbbá a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Megrendelő eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Kamarai kapcsolattartó: Jerney Zoltán
Telefon: +36-62/554-250/118
Ügyfélfogadás: H-P: 9.00-11.00 között
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

(5) Megrendelő jogosult a fogyasztói jogvitából eredő követelését bíróság előtt érvényesíteni.

 

(6) Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság új platformot indított, mely a fogyasztók és a kereskedők számára megkönnyíti az internetes vásárlással kapcsolatos viták online rendezését.

Az online vitarendezési platform az alábbi linken érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr

Ha probléma merül fel az internetről rendelt termékkel vagy szolgáltatással, a megadott linkre kattintva három egyszerű lépésben töltheti ki a Megrendelő a panasztételi űrlapot. További előny, hogy a Megrendelő és a Szolgáltató a teljes vitarendezési eljárást online bonyolíthatják.

10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 (1) Felek a szerződésre és az abból eredő jogvitákra a magyar jogot rendelik alkalmazni. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadók, különös tekintettel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a Polgári Törvénykönyv, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, illetve az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseire.

Szeged, 2021. április 30.

Ötszázalék Egyesület

 

 

1. számú melléklet

 

Elállási nyilatkozatminta

 (Kérjük, hogy csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltsd ki és juttasd vissza)

Címzett: Ötszázalék Egyesület- Sebestény Edmond részére (6725 Szeged, Tisza Lajos körút 103.)

vagy info@otszazalek.com

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: (Itt kérjük megjelölni a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölését)

 Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: (Itt kérjük a megfelelő adat megjelölését és megadását)

 A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt: